در همه موارد و تا زمانی که حکومت برجاست، قدرت قانون‌گذاری قدرت برتر است؛ زیرا هر آنچه تعیین‌کننده قانون برای دیگری است ناگزیر باید برتر از او باشد. از آنجاکه قانون‌گذار نمی‌تواند قانون‌گذار باشد مگر آنکه حق قانون‌گذاری، تفویض قدرت اجرایی و تجویز مقررات برای همه بخش‌ها و اعضای جامعه را داشته باشد، ناگزیر باید قدرت برتر بوده و همه قدرت‌های اعضا و بخش‌های دیگر جامعه از آن نشات بگیرد و مطیع آن باشد.

 رساله‌ای درباره حکومت، جان لاک، ترجمه حمید عضدانلو