زمانی‌که راننده روزولت از او می‌پرسد به کدام سفارت بروند، او سفارت شوروی را انتخاب می‌کند. موضوعی که موجب دلخوری چرچیل شده بود. روزولت در پاسخ به سوال چرچیل در مورد چرایی این اقدام، به او گفت که من با استالین دو نقطه مشترک دارم که با شما ندارم، یکی آنکه هردو جمهوری هستیم و دیگر آنکه هر دو از استعمار بیزاریم. در این قالب او توصیه کرد که هرچه سریع‌تر نیروهای استعماری خودشان را از آسیا بیرون ببرند.

بخشی از سخنرانی دکتر علی بیگدلی در نشست «ایران و اصل چهار ترومن»