وصیت مرا خواهید دید. آنها خجالت بکشند که گفته‌اند پول‌ها حیف و میل شده است. بار خاطرم است این حرف و اشتباه کارهای ما را خراب کرد. برای دویست‌هزار تومان ده کرور دادیم و هزار کرور ملک رفت و سالی ده کرور ضرر و زحمت‌های دیگر دادیم و جان من هم از غصه رفت...

- بخشی از نامه‌ عباس‌میرزا خطاب به فرزندش محمدمیرزا، مندرج در کتاب «تاریخ جنگ‌های روسیه و ایران»