«بخش‌های تجارتی و اقتصادی عهدنامه گلستان که شامل مواد ۸، ۹ و۱۰ است، قسمت‌های مهمی از این عهدنامه به شمار می‌رود. طبق این مواد تسهیلات زیادی برای بازرگانان روسی در ایران مهیا و زمینه‌های سلطه اقتصاد روسیه در ایران فراهم شد.البته از منظر داخلی نیزجنگ‌های ۱۰ ساله ایران و روس پیامد اقتصادی دیگری به همراه داشت که تا مدت‌ها بعد نیز ادامه یافت و آن بالا بردن مالیات‌های زمین به منظور تامین هزینه‌های جنگ بود که نقدینگی سریع به همراه آورد اما حکمرانان و دیگران را به اجحاف و اخاذی هر چه بیشتر از قلمرو تحت مسوولیتشان تشویق کرد.»

- نیکی آر. کدی، کتاب«ایران در دوره قاجار  و برآمدن رضاخان»