در انقلاب‌های ایرانی، به‌دلیل ماهیت استبدادی رژیم‌های پادشاهی، یعنی این واقعیت که دولت نماینده هیچ طبقه‌ای نبود و در راس طبقات قرار نداشت، بلکه فوق طبقات قرار داشت و از اجتماع جدا بود، این تضاد دائمی دولت و ملت و تضاد دائمی دولت و اجتماع سبب می‌شد، هر وقت فرصتی پیش آید، جامعه به شکل یکپارچه قیام کند.

- دکتر همایون کاتوزیان، محقق و مورخ