این جمله که من ایده نافرمانی مدنی را از نوشته‌های تورو وام گرفته‌ام صحیح نیست. پیش از آنکه نوشته تورو در مورد نافرمانی مدنی به‌دست من برسد، در آفریقای‌جنوبی، مقاومت در برابر قدرت بسیار پیش رفته بود؛ اما در آن دوران، جنبش با عنوان مقاومت منفعلانه شناخته می‌شد و چون این عنوان ناکامل بود، من عنوان ساتیاگراها را برای خوانندگان گجراتی ابداع کرده بودم. وقتی که عنوان مقاله تورو را دیدم، از عبارت او استفاده کردم تا مبارزه خودمان را با این عبارت برای خواننده‌های انگلیسی‌زبان توصیف کنم. اما به این نتیجه رسیدم که نافرمانی مدنی هم به‌طور کامل بازگوکننده معنای مبارزه ما نیست؛ از آن به بعد مقاومت مدنی را انتخاب کردم. خشونت‌پرهیزی همیشه بخش جدایی‌ناپذیری از مبارزه ما بوده‌است.

- از نامه گاندی به کوداندا رائو، سپتامبر ۱۹۳۵.