این مقیاس، بزرگا واندازه زمین‌لرزه‌ها را مشخص می‌کند. ریشتر با الهام از مقاله یک دانشمند زمین‌شناس ژاپنی، مقیاس خود را ابداع و بعد از تکمیل این مقیاس با همکاری بنو گوتنبرگ که با هم در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا کار می‌کردند، اولین‌بار در سال ۱۹۳۵ از آن استفاده کرد.  بعد از انتشار مقاله «مقیاس ریشتر» در سال ۱۹۳۵ این مقیاس به سرعت برای اندازه‌گیری شدت زمین‌لرزه‌ها به‌کار گرفته شد. گوتنبرگ و ریشتر کتاب «لرزش زمین» را در سال ۱۹۴۱ منتشر کردند که آغاز دانشی جدید در زلزله‌شناسی بود.