دستگاه اداری امپراتوری فاسد است و انجام هر کاری را با دادن رشوه می‌توان از کارکنان دولت خواست. مقامات همه دروغ می‌گویند و چاپلوس هستند. حسابداران امپراتور دو نوع دفتر محاسبات دارند که یکی از آنها خصوصی است و در آن حساب‌ها را به خطی می‌نویسند که خواندنش کار هرکس نیست و طبق تحقیق من، آن خطوط همانا عددنویسی ایران در دوره ساسانیان است که پارسیان مهاجر آن را برای خود محفوظ داشته‌اند. معماران و مباشران امپراتور از مردم اصفهان هستند که در هوشمندی معروفند و کارگاه‌های اسلحه‌سازی امپراتور توسط صنعتگران دعوت شده از شیراز و کرمان اداره می‌شوند و اخیرا عده‌ای را هم از یزد آورده‌اند تا کار جمع‌آوری مالیات‌ها را به آنان بسپارند، زیرا مردمی دقیق و درستکارند.»