۱۰ محرم ۱۳۴۴ (۱۰ مرداد ۱۳۰۴): جمعیت کسبه بازاری، علما، طلاب، رجال، محترمین و شاهزادگان همه می‌آیند. به حدی که آن فضای به آن بزرگی تنگ می‌شود و اطراف باغچه و حوض‌ها می‌نشینند. به شاه و ولیعهد که دعا می‌کنند، آمین را به قدری بلند می‌گویند که تا خارج ارگ و خیابان ناصریه صدای آنها می‌رود.روضه دربار جلوه کرده، روزی ده و دوازده هزار آدم می‌رفت، منتهی نو و کهنه می‌شدند و آنچه ثابت بود قرب شش و هفت هزار نفر می‌شد. والاحضرت (محمدحسن میرزا ولیعهد) هم که بدون تکبر و قید جلوس می‌کرد، بیشتر مورد توجه واقع شده بود. دیروز یک روضه خوانی جرات کرد و گفت خدایا به این عزا به این منبر، شاه را به ما برسان. تمام مردم آمین گفتند. همه کار را به زور می‌شود پیش‌برد، اما قلب مردم را به زور نمی‌شود تصاحب کرد. این همه تظاهرات و عوام‌فریبی و پروپاگاندا و مخارج که سردار سپه می‌کند باز قلب‌ها جای دیگر است.

منبع: گزارش عین‌السلطنه سالور از آخرین عاشورای عصر قاجار، منتشر شده در ممالک محروسه.