اهمیت کبوترخانه‌ها در اقتصاد کشاورزی ایران چنان بوده که غازان‌خان مغول در کنار سایر اقدامات خود برای احیای کشاورزی ایران فرامینی را درباره آنها صادر کرده است. با توجه به ارزش اقتصادی و منزلتی که کبوترخانه‌ها داشته‌اند، در عصر صفوی اجازه ساخت آنها به ایرانیان غیرشیعه داده نمی‌شد. در ساخت کبوترخانه‌ها از علوم و فنون زیادی از جمله ریاضیات و هندسه، فیزیک، جانورشناسی و روان‌شناسی جانوری و آب و هواشناسی استفاده می‌شده، در کبوترخانه‌ها شیوه به‌کارگیری این علوم و فنون نیز شگفت‌انگیز است.

- بخشی از یک پژوهش به قلم دکتر مرتضی فرهادی