برخی عناصر هخامنشی در سکه‌های پارسی دیده می‌شود که گویای تداوم سنت هخامنشی سال‌ها پس از پیروزی اسکندر است. بر پشت مجموع نخست این سکه‌ها که تاریخ آنها به ۱۵۰ پ.م برمی‌گردد، پیکر پادشاه ایستاده در پیش روی برج آتشکده نمایان است.این عناصر در مجموعه دوم سکه‌ها هم که تاریخ آنها از ۱۵۰ تا حدود ۱۰۰ سال پیش از میلاد است، تداوم یافته است.

 از مقاله «آیا ساسانیان وارث هخامنشیان بودند»، نوشته احسان یارشاطر، ترجمه آذردخت جلیلیان، مندرج در فصلنامه جندی شاپور، شماره دوم، ۱۳۹۲