یکی از ادبا از تواریخی که ملل به کار می‌بندند و اختلافاتی که در اصول مبادی آنهاست و فروع که شهور و سالیان است و عللی که باعث اختلاف شده و سایر اعیاد و ایام مشهور که هر یک را برخی از امم استعمال می‌کنند، از من خواست که این مسائل را با بیان واضحی که قابل فهم باشد، برای او شرح دهم تا او را از خواندن کتاب‌های گوناگون و پرسش از یک یک اهل این کتاب بی‌نیاز کند.

- آثار الباقیه، ابوریحان بیرونی