کتاب «پیشرفت و فقر» Progress and Poverty (۱۸۷۹) او از جمله کتاب‌های پرفروش دنیا در اواخر قرن نوزدهم است. مکتبی که او بنیان نهاد «جورجیسم» نامیده شده است. او بر این باور بود که مردم مالک ارزش تولید خود هستند اما منابع طبیعی باید به‌صورت یکسان به اعضای جامعه تعلق گیرد.