«تاریخ داروسازی به دوران باستان برمی‌گردد و در طب دنیا، کسانی بوده‌اند که مانند بقراط حکیم، جالینوس و… تاثیرگذار بوده‌اند و داروسازی تا سال ۱۲۴۰م همراه پزشکی بوده است، ولی بعد از این زمان است که داروسازی از پزشکی جدا شد. قدیمی‌ترین زمانی که به‌صورت مکتوب از نام دارو در بین ایرانیان استفاده شد در کتاب اوستاست که واژه «داراو» آمده است : «در ایران اسلامی هم ما می‌‌توانیم از ابوعلی سینا نام ببریم که در کتاب‌های پزشکی خود به داروها و خواص آنها اشاره کرده است. کتاب‌های ابن‌سینا آن‌چنان غنی هستند که امروزه نیز در طب گیاهی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

- دکتر آیدا حسین‌خانی، به نقل از نشست پژوهشی تاریخ پزشکی اسلام و ایران در دانشکده پزشکی شیراز