«بعد از نهم شهریور که مرحوم فروغی بیمار و بستری بود که تاریخش را نمی‌دانم... یک روزی تلفن کردند از سعدآباد و او را به سعدآباد خواستند. (پدرم) جواب دادند، من بیمارم. این ارتفاع را نمی‌توانم بیایم. بیماری قلبی دارم. اگر شهر تشریف آوردند، شرفیاب می‌شوم. آن روز رضاشاه خودش آمد منزل ما، بعد از ظهری بود در حدود ساعت سه بعد از ظهر. رضاشاه پیغام داد که هیچ‌کس نیاید داخل. از آن مذاکرات من هیچ خبر ندارم. هیچ‌کس خبر ندارد... ولی گویا مطلب رضاشاه بیشتر مربوط به سپردن فرزندش به دست فروغی بوده و ترتیبات مملکتی.»

- منبع: ذکاءالملک فروغی و شهریور ۱۳۲۰، باقر عاقلی، انتشارات علمی و انتشارات سخن، نقل قول از محمود فروغی، فرزند محمدعلی فروغی.