حد غربی حکومت غزنویان بر ایران، ایالت ری بود. علاءالدین حسین غوری معروف به جهانسوز پسر ملک عزالدین حسین ملقب به ابوالسلاطین فرمانروای سلسله غوریان فیروزکوه بود. وی دولت غوریان را به اوج رسانید. علاءالدین غوری به بهانه انتقام قتل دو برادرش قطب‌الدین محمد و سیف‌الدین سوری با بهرام‌شاه غزنوی جنگید و اورا شکست داد و پس از فتح غزنه، اهالی پایتخت غزنویان را قتل‌عام و هفت شبانه‌روز شهر را به آتش کشید.