درست است که در روزنامه اختر از عدالت اجتماعی فراوان سخن گفته شده است و به عبارتی شخص میرزا آقاخان کرمانی گرایش‌هایی شبه‌سوسیالیستی داشته است، اما واقعیت امر این است که نمی‌توان از درون این روزنامه به منظومه‌ای فکری که از انسجام درونی برخوردار باشد، مواجه شد. به همین دلیل نمی‌توان با قاطعیت گفت چه دلایل عمده‌ای در ترور شاه دخالت داشته است. حتی با مطالعه بازجویی‌های میرزا رضا کرمانی هم نمی‌توان به نکته‌ای قابل توجه برخورد. اما فاصله عظیم طبقاتی، استبداد سیاسی، نفوذ استعمار و فقدان آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را از عوامل این ترور برشمرده‌اند. البته اینها همه مطالبی است که در کتاب‌های تاریخی ذکر شده‌اند، بنابراین اصل موضوع باید مورد مطالعه جدی و مجدد واقع شود.

- به نقل از گفت‌وگوی «تاریخ ایرانی» با حسین آبادیان، مورخ و پژوهشگر