مرحله ‌دیگر که بر زندگی علمی زریاب تاثیرگذار بود سفرش به آمریکا است برای تدریس و تحقیق در دانشگاه «برکلی» و «پرینستون»، یکی در غرب و دیگری شرق آن سرزمین. در دورانی که در دانشگاه برکلی معاشر با والتر هنینگ و دستیار او بود، فرصتی استثنایی یافت که از گنجینه دانش هنینگ دقایق برجسته‌ای درباره ایران پیش از اسلام فراگیرد و با کتاب‌های مهم این رشته آشنایی بیابد، و ارزش متخصصان واقعی هر یک از آنان را دریابد.

- به نقل از یک مقاله به قلم ایرج افشار