مرحوم سیدحسن مدرس در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ در مجلس این سخن تاریخی را ادا کرد: «بنده خیال می‌کنم هرکس متن قرارداد را مطالعه کرده باشد، چون من اهل سیاست نبودم مرور نمی‌کردم؛ اگرچه یکی از مخالفین بودم. لیکن هرچه می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است؟ گفتم من سر در نمی‌آورم. من سیاسی نیستم، آخوندم. فقط چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده اولش است که می‌گوید استقلال ایران را می‌شناسیم (خنده نمایندگان) این مثل این است که یکی به من بگوید: من سیادت تو را می‌شناسم...»

منبع: ضیاءالدین رجایی، «قرارداد ۱۹۱۹، زمینه‌ساز کودتای ۱۲۹۹» اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۱۳۷۷