اندیشه تشکیل «پلیس جنوب» از مدت‌ها قبل در ذهن دولتمردان انگلیسی وجود داشت. دولت انگلستان در ۲۲ مهر ۱۲۸۹ یادداشت شدید‌اللحنی برای دولت ایران ارسال کرد و در آن سه ماه فرصت داد تا دولت ایران به اعاده نظم و امنیت در راه‌های بوشهر به شیراز و شیراز به اصفهان بپردازد و تهدید کرد چنانچه دولت‌ایران از عهده این کار بر نیاید انگلستان راسا اقدام به تشکیل قوایی زیرنظر افسران و صاحب‌منصبان خود کرده و مخارج آن را از طریق افزایش ۱۰ درصدی تعرفه گمرک واردات بنادر جنوب و مالیات استان فارس تامین خواهد کرد.

- فصلنامه تاریخ روابط خارجی، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت‌خارجه، سال پنجم، شماره ۱۸،  بهار ۱۳۸۳.