به هندی‌ها و اعضای پلیس جنوب در شیراز حمله شد؛ بازارها را بستند و گفته شد که کشتن هرکس که با انگلیسی‌ها مربوط است جایز است سپس دسته‌های مردها و بچه‌ها با نوحه در خیابان‌ها به راه افتادند.

- سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ترجمه محمدتقی فخرداعی‌گیلانی، تهران، انتشارات علمی، جلد دوم،۱۳۶۲، ص ۷۶۹.