این شهاب‌الدین [سهروردی] می‌خواست که این درم و دینار بر گیرد که سبب فتنه است و بریدن دست‌ها و سرها. معاملت خلق به چیزی دیگر باشد.

شمس الدین تبریزی، مقالات