دستور چرچیل برای حمله به ایران

در تلگرام چرچیل آمده بود: «به کشتی‌های حامل نیروهای نظامی دستور دهید که با آخرین سرعت برانند. ما باید برای خنثی‌سازی ناوگان ایران روشی در پیش بگیریم که برایمان گران تمام نشود؛ نگرانی من از کشتی‌های توپدار ایران از همان زمانی است که برخلاف سیاست ما، موسولینی به ایجاد این ناوگان برای ایران کمک کرد.»