در این نبرد، یک نیروی انسانی ۲ میلیون نفری، ۶ هزار تانک و ۵ هزار هواپیما حضور داشتند و طی آن، بزرگ‌ترین جنگ تانک‌ها روی داد. هدف آلمان از شروع جنگ در این منطقه، جداسازی و تسخیر ناحیه کورسک و نیز انتقام شکست در نبرد استالین‌گراد بود. در این نبرد خونین علاوه بر کشته شدن بیش از ۷۰ هزار آلمانی، ۲۹۰۰ تانک، هزار توپ و ۱۴۰۰ هواپیمای آلمانی نیز منهدم شد. در این جنگ، به علت دوری فاصله قوای آلمان از پایگاه‌های خود و گشوده شدن جبهه‌های گوناگون دیگر در برابر آلمان‌ها و نیز فرا رسیدن فصل سخت سرما در منطقه، در نهایت ارتش آلمان تار و مار شد و شکست سختی به نیروهای هیتلر وارد آمد.