روز بعد سردار محمد داوود، نخست وزیر وقت و رهبر کودتا که از بستگان محمدظاهرشاه بود، رئیس‌جمهور افغانستان شد و نظام جمهوری را بنا نهاد. وی از ابتدا افکار چپی و در عین حال ناسیونالیستی داشت. از این‌رو با حزب دموکراتیک، به‌ویژه شاخه پرچم روابط نزدیکی داشت و پس از پیروزی برخی شخصیت‌های این جناح را در پست‌های مهم و کلیدی به‌کار گمارد.  او در اواخر سال‌های قدرتش از مسکو و جناح چپ فاصله گرفت و حتی درصدد نابودی آنها برآمد. این اقدام باعث شد تا حزب دموکراتیک خلق دست به کودتای ۷ اردیبهشت ۱۳۵۷ بزند. در جریان این کودتا داوودخان در شهر کابل کشته شد.