اگر حساسیت زمانی بعد از فتح تهران را در نظر داشته باشیم، شاید بتوان گفت که عضدالملک گزینه خوبی برای مقام نیابت سلطنت بوده است. زیرا نامبرده با اینکه از لحاظ درک موقعیت سیاسی داخلی و خارجی به پای بسیاری از سیاستمداران ایرانی آن روز نمی‌رسید، اما وجود شخصیت شناخته شده و قدیمی او، باعث ایجاد آرامش و حس احترام گروه‌های مختلف سیاسی می‌گشت؛ البته عمر این رجل قاجاری، پس از واقعه فتح تهران بسیار کوتاه بود و به‌ آنجا نرسید که شاهد تحولات بزرگ بعد از آن باشد. چه بسا اگر او چندین سال دیگر زنده می‌ماند، قضاوت کنونی درباره‌اش بسیار دیگرگونه می‌شد.

- به نقل از مقاله «علیرضاخان عضدالملک و وقایع بعد از فتح تهران» نوشته دکتر رامین یلفانی، گنجینه اسناد، سال نوزدهم، تابستان ۱۳۸۸