آجودان‌باشی، سفیر مخصوص محمدشاه قاجار بود که برای اعتراض به عملکرد مداخله‌جویانه انگلیس در امور ایران و ‌افغانستان به اروپا و از جمله اتریش اعزام شد و ‌۵۰ روز در اتریش اقامت و با امپراتور اتریش و پرنس مترنیخ صدراعظم شهیر اتریش دیدار کرد. مترنیخ که بزرگ‌ترین رجل وقت اروپا بود، به شدت تحت تاثیر آجودان‌باشی قرار گرفت و به تمجید ایران و شخص آجودان‌باشی پرداخت. آجودان‌باشی به مترنیخ گفته بود:

شاه زمامدار مطلق کشور ایران است و طبیعی است که در امور مربوطه استقلال داشته باشد و کسی در کارهای او مداخله نکند، دو دولت قوی که ایران با آنها تماس مستقیم ‌نزدیک دارد، دولتین روس و بریتانیا هستند که اولی قشون زیادتر و دومی پول بیشتر دارد، با این وصف بدیهی است که دولتین مزبور می‌توانند برای ایران، منشا آثار نیک و‌ بد هر دو واقع شوند، برای جلوگیری از ابراز مخالفت هریک از این دو دولت، شاه میل دارد که روابط خود را با آنها به‌طور دوستانه برقرار کند و از تولید هرگونه سوءتفاهم احتراز جوید، اگر یکی از این دو همسایه، کشور ما را معرض تهدید قرار دهد، دولت ایران ناگزیر به همسایه دیگر متوسل می‌شود و محتاج به ذکر نیست که دولت ایران یک چنین پیشامدی را با پیشانی گشاده تلقی نمی‌کند، بلکه همواره میل دارد که در حفظ موازنه و تعادل سیاسی بین دو دولت همجوار بکوشد و نکته‌ای که زیادتر از همه مورد توجه زمامداران ایران است، حفظ استقلال کشور و حسن روابط با کلیه دول بیگانه است.

سخنان مترنیخ درباره آجودان‌باشی

پرنس مترنیخ به شدت تحت تاثیر شخصیت سیاسی و دیپلماتیک آجودان‌باشی قرار گرفته بود و در یادداشتی به سفیر اتریش در لندن درباره وی نوشت:  حسین‌خان به عقیده اینجانب دارای هوش سرشاری است و از اوضاع اروپا اطلاعات جامع و بسیطی دارد و در بیان عقاید خود صاحب تسلط کاملی است، گویی سال‌های متمادی در مراکز متمدن این قاره اقامت داشته، اینجانب سعی کرده است تا حد امکان، عین جملات یادداشت او را در اینجا نقل کند و چنانچه ملاحظه می‌نمایید، تقریرات نماینده ایران با دقت و عمق نظری مخصوص که ندرتا در میان مردم مشرق زمین نظیر آن دیده می‌شود، تلفیق و ترکیب گردیده است.

منبع: کاپیتان هنت، جنگ ایران و ‌انگلیس، ترجمه حسین سعادت‌نوری، تهران، دنیای کتاب، ۱۳۶۲، به نقل از ممالک محروسه.