با قرار گرفتن این ماهواره در مدار زمین، برنامه‌های تلویزیونی نیز مانند رادیو جهانی شدند. تل‌استار همچنین می‌توانست مکالمات تلفنی را کنترل کند. این عمل پیشرفت عظیمی در مخابرات بود. تل‌استار هر سه ساعت یک بار به دور زمین می‌چرخید.