ناو جنگی انگلیسی با نام موریس نیز وارد منطقه شد. فرماندهی دفاع از آبادان به «ژنرال کمال» سپرده شده بود و نیروی کمکی از شیراز و قزوین و همه واحدهای لشکر هفتم پیاده کرمان روانه خوزستان شده بودند. همچنین چند خلبان نیروی هوایی داوطلب عملیات کامیکازی و کوبیدن هواپیماهای پر از مواد منفجره به کشتی انگلیسی شده و مردم به تمجید و قدردانی از آنان پرداخته و روزنامه‌ها به چاپ عکس‌هایشان دست زده بودند. نیروی دریایی ایران نیز با وجود ضعف و نداشتن ناو سنگین به حالت آماده‌باش درآمده بود.