برای اولین‌بار در تاریخ آمریکا، دولت ملی مسوولیت نظارت و در صورت لزوم تحت تعقیب قانونی قراردادن انحصارات و کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت را بر عهده گرفته بود. با گذشت زمان، نتایج این قانون که توسط صاحبان صنایع در زمان تصویب آن مردود شناخته شده بود، مشخص شد. قانون جدید با محدود کردن توانایی فعالیت‌های تجاری برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویا‌تر و بازتر شدن سیستم اقتصادی آمریکا پیش‌روی رقبا و تکنولوژی‌های جدید شد. قانون ضدتراست موفقیتی چشمگیر داشت یا این‌گونه به‌نظر می‌آمد. کارتل‌های تثبیت قیمت در مسیر خود متوقف شدند و تراست‌های معروف نورترن سکیوریتیز و استاندارد اویل دیگر وجود نداشتند.