چکیده توافق یا پیمان اجتماعی چنین است: هر یک از ما شخص خود و آنچه را که در توان داریم با همگان شریک سازیم و در خدمت به آن هدف عالی که اراده عام تعیین کرده است، به‌کار گماریم و اینکه هر یک از اعضای جامعه را به‌عنوان بخش تفکیک‌ناپذیری از یک کل قبول کنیم. به یکباره این اقدام مشارکت همگانی، جایگزین شخصیت فردی هریک از هم پیمان‌ها شده، یک پیکره دسته‌جمعی و اخلاقی را به‌وجود می‌آورد که به‌سان یک مجلس نمایندگی واحد عمل کرده به‌شمار اعضای انجمن صاحب رای و دارای ماهیتی مشترک و عام بوده و از هستی و اراده‌ای برخوردار می‌شود که ویژه خود اوست.

- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی،  ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده