این انقلاب به «ثوره العشرین» مشهور شده‌است. عراق طی قرن نوزدهم به دلیل معادن عظیم نفت و ارزش سوق‌الجیشی آن برای استعمار انگلستان اهمیت استراتژیک داشت. این انقلاب اولین انقلاب مسلحانه ضد استعماری در منطقه خاورمیانه است. یکی از آثار این انقلاب تضعیف قدرت استعماری انگلستان در ایران و فراهم ساختن مقدمات لغو قرارداد وثوق‌الدوله مورخ ۱۹۱۹ بوده‌است؛ در واقع نهضت ملی ایران را باید دنباله‌رو انقلاب ۱۹۲۰ عراق دانست.