از حسن اتفاق در همان زمان مرحوم سید جمال‌الدین اسدآبادی (مبلغ اندیشه اتحاد اسلام)... در بوشهر بود و این دو مرد بزرگ آزادی‌خواه از ملاقات یکدیگر برخوردار می‌شوند و در حدود سه ماه انیس و جلیس بوده‌اند.  روزنامه کاوه چاپ برلن که به قلم آقای تقی‌زاده نوشته می‌شد در تاریخ شرح زندگانی مرحوم سیدجمال‌الدین شماره ۹ صفحه ۱۰ از این ملاقات سخن می‌راند و چنین می‌گوید که حاجی میرزا نصرالله اصفهانی (بعدها حاجی ملک‌المتکلمین) و میرزا فرصت شیرازی که در همان سال در بوشهر بوده با سید محشور بودند.

منبع: زندگینامه ملک‌المتکلمین نوشته مهدی ملک‌زاده