اسدالله‌خان و جهانگیرخان مدیر صوراسرافیل، سنگر خود در مجلس را خالى و متفرق مى کنند. با دلیرى مى‌آیند توپ در مجلس را به مجلس ببرند، اسدالله‌خان گلوله خورده، کشته مى‌شود. جهانگیرخان خون او را به سر و صورت خود مالیده که: چون تو شهید وطن و آزادى هستى، افتخارا صورت خود را از خون تو رنگین مى‌نمایم.

- واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، ص ۱۸۹