رشد اقتصادی، نظریه‌های رشد جمعیت و فلسفه همگی در ایجاد سیاست‌های اقتصادی بلند‌مدت اثر‌گذار هستند و می‌توانند سیاست‌های اقتصادی را به سمت توسعه‌یافتگی هدایت کنند.

- رابرت فوگل