مجاهدان مسلح مشروطیت هم در بهارستان و مجلس سنگربندی کردند تا از نمایندگان حفاظت کنند و به این ترتیب، شهر تهران در داخل حصار و باروی خود چهره یک منطقه نظامی را به خود گرفت. پالکونیک، افسر ارتش روسیه از طرف دربار تزار به ایران اعزام شده بود و در زمان سلطنت محمدعلی شاه فرماندهی بریگاد مرکزی قوای قزاق را عهده‌دار شد. لیاخوف در مقابل وزیر جنگ و هیچ‌یک از مقامات وقت ایران برای خود مسوولیتی قائل نبود و مستقیما از پطرزبورگ کسب تکلیف می‌کرد. قزاق‌ها با فرماندهی او مجلس شورای ملی را به توپ بستند. بر اثر این واقعه جمعی از نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران کشته شدند. قوای قزاق وارد مجلس شدند و دست به تخریب و غارت زدند.