امین‌السلطان از میان جمع برخاست که با وارث تاج و تخت به مخابره بنشیند. در این حین سفرا و ماموران دول که از اطبای خود مرگ شاهنشاه را مطلع بودند از پی یکدیگر رسیدند و امین‌السلطان را در سرپا ملاقات نموده و تاسف و تسلیت گفتند و با او تا اتاق تلگرافخانه رفتند.

- خاطرات امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرماییان، ص ۲۲۹.