رضاخان به فرماندهان خود می‌گفت: «املاکی برای خود تهیه کنید» آنها هم املاک زیادی بیشتر در اطراف تهران برای خود تهیه کردند و این اموال برای آنها تقریبا مجانی تمام می‌شد.

- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی