کمیته زنان مجلس اول شورای اسلامی معتقد بودند:

نظام، برنامه‌ای برای محدودیت زنان ندارد و آنها معتقدند در جامعه ایران هیچ جایی برای عدم امنیت اجتماعی زنان وجود ندارد. چون نه در برنامه‌های جمهوری اسلامی چنـین چیـزی مشاهده می‌شود و نه قوانینی در این زمینه تصویب شده است. به نظر می‌رسد در اوایل جمهوری اسلامی، دیدگاه‌های متفـاوتی، چـه در مجلـس شـورای اسلامی و چه در جامعه، وجود داشته است که وظایف اساسی زن، همسرداری و تربیت فرزنـدان شایسته است و در بعضی از مشاغل الزاما نباید زنان حضور داشته باشند. عده دیگر معتقد بودند زنان باید در همه فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند و قوانین اسلامی مانع آنها نیستند.

- منبع: مقاله «نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره‌های اول و دوم مجلس شورای اسلامی» نوشته سمانه اسفندیاری و نورالدین نعمتی