«توانگری، سستی و زیاده‌روی و بیکارگی بار می‌آورد و تنگدستی سبب می‌شود که حاصل کارها بی‌ارزش گردد و مردمان فرومایه و ناراضی شوند.»

- افلاطون، کتاب چهارم «جمهوریت.»