ظهور بیماری‌های خاص و البته آشنایی با شیوه‌های جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار، زمینه‌ساز تغییراتی اجتماعی در این خصوص نیز شد. با این وجود بیشترین توجه به مساله بهداشت عمومی، در مطبوعات به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاع‌رسانی در دوره قاجار انعکاس یافته است؛ امری که ارتباط میان رشد مدرنیته و رسانه‌های اطلاع جمعی با گسترش سطح بهداشت عمومی را ظاهر می‌سازد. در دوره قاجار درج مقالاتی چون «طبی: در معالجه وبا» و «طبی: خواب مرگ یا مرگ خوابی» و ستون حفظ‌الصحه در روزنامه‌الکمال از نمونه‌های مندرج در مطبوعات درخصوص توجه به بهداشت عمومی به‌ویژه سلامت زنان در جامعه ایران هستند.

منبع: علی باغدار دلگشا و دیگران، «حفظ‌الصحه نسوان در مطبوعات زنان» ، مجله تاریخ پزشکی، ۱۳۹۶.