«...ایـران بـه هیچ‌وجه به من و ما آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که مرا فرستادند، هـیچ نـوع بـدهکاری نـدارد... آنچه که ما انجام دادیم در جهت منافع کلی ما بـود و نتیجـه آن پـاداش ماسـت...»

- منبع: کرمیت روزولت، کتاب  «کودتا در کودتا»