روز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۲۱ هیات وزیران با افزایش بهای چای موافقت کرد. براساس مصوبه هیات وزیران به وزارت دارایی اجازه داده شد که ۴ ریال به بهای هر کیلوگرم چای بیفزاید. براساس این مصوبه، بهای چای از کیلویی ۲۰/  ۲۰ ریال به ۲۴ ریال افزایش یافت.