لیندن بلات به هجده ماه حبس و پرداخت هفت هزار لیره انگلیس محکوم شد. در نهایت، پس از سپری کردن مدتی در زندان، طبق رایزنی‌های انجام شده، ۶۳هزار تومان به بانک ملی ایران پرداخت کرد و به کشور خود بازگشت. تیمورتاش نیز که پس از این واقعه و به دلایل سیاسی – اقتصادی عدیده، مورد غضب رضاشاه قرار گرفته بود، دستگیر و به زندان انداخته شد و نهایتا در زندان قصر کشته شد. پس از این وقایع یک آلمانی دیگر به نام «هورست» به ریاست بانک ملی انتخاب شد.

کتاب خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)