- یک دوم یا بیشتر محصو‌ل‌های خام گیاهی مانند خشکبار، پنبه خام و برنج.

- یک چهارم محصولات خام حیوانی مانند پیله‌های ابریشم، پوست و پشم.

- و یک چهارم یا کمتر از محصولات خام کارخانه‌ای مانند قالی، دیگر منسوجات ابریشمی، پنبه‌ای و پشمی و چرم.

بنابراین کارگران زن در تجارت صادراتی ایران سهم فراوانی داشتند. هرچند مریم پویا با بهره‌گیری از بررسی سیف در اقتصاد ایران در سده نوزدهم می‌نویسد: «بیشتر کارگران در چنین بخش‌ها زنان و کودکان با دستمزدی پایین‌تر از سطح معاش بودند که مواد خام و محصول تمام شده در اختیار آنها نبود.»

منبع: والنتین مقدم، «پنهان از تاریخ؟ زنان کارگر در ایران معاصر»، ترجمه جهانبخش ثواقب، نامه تاریخ-پژوهان، ۱۳۸۷.