«به گرد خواجه طوسی در مراغه - یکی از شهرهای آذربایجان گروهی بی‌شمار از مردمان خردمند از کشورهای مختلف گرد آمده بودند و چون شورای همه مساجد و مدارس بغداد و عراق زیر نظر وی قرار داشتند، برای آموزگاران و شاگردان آنها مزدی تعیین می‌کرد.»

- ابن عبری، مورخ و ریاضی‌دان مسیحی، یادنامه خواجه نصیرالدین طوسی، ص ۱۰۵.