زمانی که در سال ۱۳۳۰ خورشیدی (۱۹۴۱ میلادی) نفت ملی شد و از شرکت انگلیس و ایران خلع ید شد، جمع عده کارکنان شرکت نفت در ایران ۶۱ هزار و ۵۴۵ نفر بود. علاوه بر این ۱۳ هزار و ۶۰۳ نفر هم کارگرانی بودند که شرکت در قالب پیمانکاری‌ در استخدام خود داشت. قبل از اعتصاب کارگران آبادان در سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹ میلادی) حداقل دستمزد کارگران شرکت نفت از روزی چند ریال تجاوز نمی‌کرد. پس از اعتصاب مزبور، حداقل دستمزد آنها به پنج ریال افزایش یافت و این مبلغ تا اوایل جنگ با اندکی تغییر برقرار بود.

- کتاب خوزستان (در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات خوزستان)، ۱۳۸۱، تهران، سایه هور