به‌دنبال این حادثه طبیعی ارتش و نیروهای داوطلب برای بازسازی شهر بسیج شدند. میدان یادبود زلزله، ساعتی دارد که روی ۵:۲۲ دقیقه ثابت مانده است. این میدان درست در مرکز اصلی زلزله ساخته شده است. در اثراین زمین لرزه مکان‌های تاریخی شهر که روزگاری بر سر راه کاروان‌های جاده ابریشم قرار داشت، از بین رفت. تاشکند پس از این حادثه به کمک ۳۰ هزار نیروی داوطلب بازسازی شد.