این دروازه به منظور ورود به میدان مشق در زمان فتحعلی شاه قاجار احداث شد. پس از ساخت این دروازه طرح برپایی اولین باغ همگانی پایتخت به نام «باغ ملی» در زمین‌های داخلی میدان مشق برنامه‌ریزی شد و پس از آن نام این دروازه به «سر در باغ ملی» تغییر یافت.