ویتافون همچنین یکی از آخرین سیستم‌های آنالوگ ضبط صدا روی دیسک بود که از نظر اقتصادی موفقیت بسیاری کسب کرد. صداهای ضبط شده از این سیستم روی فیلم مستقیما ضبط نمی‌شدند، بلکه روی یک دیسک جداگانه ضبط شده و در هنگام پخش فیلم، صدا را با نوعی گرامافون پخش می‌کردند.